MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

Rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój

I Nagroda w konkursie architektonicznym: Grudzień 2018
Pozwolenie na budowę: Grudzień 2019
Pozwolenie na użytkowanie: Czerwiec 2022
Lokalizacja: Solec-Zdrój, woj. Świętokrzyskie
Inwestor: Urząd Gminy Solec-Zdrój
Budżet inwestycji: 17’500’000zł
Powierzchnia: 13,5 ha

Zespół autorski: Wojciech Młynarczyk, Paweł Marczak, Paula Mozolewska, Justyna Jastrzębska (konkurs)

Zieleń: RS Architektura Krajobrazu
Konstrukcja: Łukasz Kosecki
Drogi: D&G Projekt Grzegorz Kłuskiewicz
Instalacje sanitarne: Proenco sp. z o.o., Piotr Rutowicz
Instalacje elektryczne: Elmaro Marcin Rokita

Obszar objęty rewitalizacją objęty jest ochroną konserwatorską jako zespół ruralistyczny wsi i uzdrowiska z początku XIV, XIX-XX w. Projekt obejmuje teren miejscowości o powierzchni ponad 13,5ha. Inwestycję podzielono na niezależne zadania projektowe obejmujące m.in. Centrum miejscowości, Park zdrojowy oraz Teren nad zalewem. Na potrzeby inwestycji uzyskano łącznie 5 pozwoleń na budowę umożliwiających realizację przedsięwzięcia etapowo. Zakres prac budowlanych obejmuje budowę obiektów użyteczności publicznej, stworzenie nowych przestrzeni publicznych, zwiększenie udziału terenów zielonych, roboty drogowe oraz roboty z zakresu infrastruktury technicznej. Planuje się zakończenie prac budowlanych w 2023 r.

Koncepcja projektowa otrzymała I nagrodę w konkursie architektonicznym w 2018r organizowanym przez Gminę Solec-Zdrój. Głównym zmierzeniem projektowym było wytworzenie sekwencji wysokiej jakości przestrzeni publicznych podkreślając uzdrowiskowy charakter Solca-Zdroju. Niezależne obszary rewitalizowanej miejscowości powiązano i funkcjonalnie oraz formalnie stosując jednorodny język architektoniczny utrzymamy konwencji secesji geometrycznej, której echa wybrzmiewają w historycznych obiektach Solca-Zdroju. 

Celem projektu jest m.in. zwiększenie udziału terenów zielonych na obszarze opracowania oraz zagospodarowanie istniejącej zieleni wzbogacając ją o nowe nasadzenia. W ramach projektu rewitalizacji przewidziano nowe nasadzenia ponad 300 drzew oraz 2500 krzewów. Projekt zieleni oparty jest na wprowadzeniu gatunków reprezentacyjnych, odpornych na warunki atmosferyczne, łatwych w pielęgnacji, dających schronienie zwierzętom, dostosowanych do warunków miejskich oraz pełniących funkcje fitoremediacyjne (filtrujące powietrze).

Zdjęcia z realizacji pierwszego etapu inwestycji w aktualnościach.

 

Rewitalizacja Centrum miejscowości zakłada stworzenie osiowego ciągu pieszego – deptaka (z dopuszczonym okazjonalnym ruchem kołowym), przebudowę sąsiednich ulic, placu kościelnego i ciągów pieszych budowę placu wielofunkcyjnego wyposażonego w fontannę posadzkową, budowę toalet miejskich, budowę nowego sytemu oświetlania i monitoringu, montaż elementów małej architektury.

Deptak  ramowany jest z obu stron szpalerami drzew projektowanych (dęby błotne, obwód w momencie sadzenia min. 35 cm). W północnej części, od strony wschodniej, w ciągu szpalerowym obecne są adaptowane drzewa z gat. kasztanowiec zwyczajny i robinia akacjowa. Zieleń niska wzdłuż deptaka tworzona jest przez krzewy z gatunku hortensja bukietowa o wysokości ok. 2 m wzdłuż zewnętrznej krawędzi rabat oraz kwitnące byliny, ozdobne przez cały rok, wzdłuż krawędzi wewnętrznych. Wysokość bylin waha się od ok. 30 cm do 150 cm. W sąsiedztwie urzędu gminy przewidziano nasadzenia drzew z gatunku klon jawor w odmianie o kolorowych (bordowo-zielonych) liściach. Skwer przed budynkiem urzędu obramowany będzie żywopłotami z gatunku irga błyszcząca.  

W ramach rewitalizacji powstanie nowy Park Zdrojowy, projekt zakłada m.in. budowę ścieżek spacerowych, ścieżek dydaktycznych, budowę tężni solankowej, systemu oświetlania i monitoringu,  stworzenie zaplecza sanitarnego oraz montaż elementów małej architektury. Na terenie planuje się nowe nasadzania m.in. Dąb szypułkowy (Quercus robur) w liczbie 80 sztuk. Ze względu na parkowy charakter i bogactwo istniejącej szaty roślinnej planuje się zagospodarowanie i uporządkowanie dodatkowo w rejonie ścieżki dydaktycznej przewiduje się stworzenie sekwencji grup zielenieni bagiennej. 

Nad Zalewem przewidziano m.in. budowę promenady spacerowej, placu wielofunkcyjnego, budowę pomostu, plaży rekreacyjnej oraz terenów parkowych, budowę systemu oświetlania i monitoringu,  stworzenie zaplecza sanitarnego oraz montaż elementów małej architektury. Na terenie planuje się nowe nasadzania m.in. Dąb szypułkowy – Quercus robur, Dąb błotny – Quecus palustris, Klon czerwony – Acer rubrum w liczbie 90 sztuk łącznie.