MŁYNARCZYK ARCHITEKCI

Budynek Wydziału Informatyki ZUT

Data: Kwiecień 2023
Etap: Konkurs Architektoniczny
Lokalizacja: ul. 26 Kwietnia 10, 71-126 Szczecin
Powierzchnia: 26’000 m2
Budżet: 130’000’000 zł
Inwestor: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Autor koncepcji: Wojciech Młynarczyk
Wizualizacje: Rafał Wróblewski, Filip Chorzelski
Nagroda: II Nagroda w konkursie SARP

Powściągliwa i ponadczasowa bryła o regularnym rytmie i wyważonych proporcjach, nawiązuje do cech szczecińskiego modernizmu widocznych m.in. w budynku dawnej Szkoły Rzemiosł, a obecnie gmachu Uniwersytetu Szczecińskiego przy placu Kilińskiego.

Plan budynku opracowano konsekwentnie w oparciu o kwadratowy moduł, organizując go w prostokątny układ o proporcjach 5 x 12 modułów. Układ cechuje osiowość i symetria podstawowych bloków funkcjonalnych. W centralnej części budynku zlokalizowano blok sal dydaktycznych oraz dwa atria po jego bokach. Program funkcjonalny rozplanowano na 6 kondygnacjach, 5 nadziemnych oraz 1 podziemnej dbając o czytelne strefowanie budynku. W budynku wydziela się strefy: przestrzeni wspólnych, dydaktyczną, naukową, technologiczno-laboratoryjną oraz administracyjną. Strefy odseparowano od siebie na rożnych poziomach budynku, zapewniając im możliwość niezależnego funkcjonowania. 

W ramach zagospodarowania terenu planuje się wytworzenie sekwencji wysokiej jakości wzajemnie powiązanych przestrzeni publicznych w tym Placu Wejściowego, Osi Kampusu oraz Forum Studenckiego.

W centralnej części działki zaproponowano przestrzeń publiczną o liniowym charakterze w kierunku wschód-zachód, która może docelowo pełnić funkcję funkcjonalnej Osi Kampusu. Wykorzystano naturalną różnicę w ukształtowaniu terenu organizując przestrzeń publiczną w formie krajobrazowego, kaskadowego ciągu spacerowego. Ciąg spacerowy uzupełniono pozbawionym barier architektonicznych funkcjonalnym ciągiem pieszo-jezdnym, udostępniając teren kampusu dla rowerzystów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Oś Kampusu przed nowym budynkiem Wydziału Informatyki przybiera formę reprezentacyjnego Placu Wejściowego. Teren placu podzielono na kwartały – komórki będące wielokrotnością głównego modułu konstrukcyjnego budynku. Każda z komórek może przyjąć jeden ze stanów – teren zielony lub teren utwardzony. Za pomocą prostych reguł, określających stan komórki na podstawie sąsiednich komórek, uzyskano funkcjonalną kompozycję kwartałów o nawierzchni betonowej oraz zielonej, ilustrując działanie jednowymiarowego automatu komórkowego.

Proponuje się pełną separację ruchu kołowego i pieszego prowadząc ruch kołowy po obwodzie terenu inwestycji, a ruch pieszy i rowerowy prowadząc w kierunku Osi Kampusu. Przy drodze obwodowej lokalizuje się strefy parkingów naziemnych.  Wjazd do garażu podziemnego oraz strefę dostaw zlokalizowano w południowo-wschodniej części działki. Wokół budynku poprowadzono drogę pożarową. W części przewidzianej dla ruchu pieszo rowerowego eliminuje się bariery architektoniczne w postaci krawężników zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. W przestrzeni placu wejściowego przewidziano strefę krótkotrwałego postoju taksówek oraz samochodów osobowych tzw. kiss& ride. Do rozważenia pozostawia się lokalizację przystanku komunikacji publicznej w przestrzeni Placu Wejściowego.